English Polski

Usługi

Wycena nieruchomości

rodzaje wycenianych nieruchomości:

 • komercyjne: obiekty handlowe, hotele i pensjonaty, stacje paliw, obiekty biurowe i inne
 • nieruchomości mieszkaniowe – lokale mieszkalne, domy mieszkalne
 • nieruchomości gruntowe
 • inne

dla celów:

 • kupna - sprzedaży
 • negocjacji i ofert
 • sprawozdań finansowych
 • zabezpieczania wierzytelności bankowych
 • darowizn i spadków
 • skarbowo - podatkowych
 • sądowych i komorniczych
 • ustanawiania służebności

Analiza rynku nieruchomości

 • badanie poziomu cen nieruchomości i stawek czynszowych
 • badanie popytu
 • badanie podaży
 • badanie obszaru oddziaływania (tzw. catchment area)

Analiza projektów inwestycyjnych

 • Kancelaria specjalizuje się w badaniu efektywności inwestycji rzeczowych w tym deweloperskich. Dla potrzeb tych analiz sporządza:
  • budżet projektu
  • harmonogram nakładów
  • rachunek przepływów pieniężnych
  • rachunek wyników
  • bilans
  • oblicza wskaźniki efektywności inwestycyjnej
  • sporządza analizę wrażliwości projektu na kluczowe parametry
 • Sporządzane modele finansowe w arkuszu kalkulacyjnym (excel) umożliwiają wprowadzanie i zmianę danych bezpośrednio przez Klienta.

Biznes plany

Przygotowanie biznes planu obejmuje w szczególności:

 • opis inwestorów
 • charakterystykę przedsięwzięcia
 • analizę rynku (popyt i podaż)
 • przygotowanie struktury organizacyjnej (opcjonalnie również opis stanowisk)
 • kalkulację przychodów
 • kalkulację kosztów działalności
 • nakłady inwestycyjne i ich harmonogram
 • rachunek wyników
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • bilans
 • analizę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia
 • analizę wrażliwości projektu
 • analizę SWOT
 • rekomendacje i podsumowanie

Zakres opracowania uzależniony jest od oczekiwań Klienta

Praktyki zawodowe

Oferujemy roczne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Szczegóły znajdziecie Państwo w naszej ofercie.